Par Eiropas Sociālo pētījumu

Eiropas Sociālais pētījums (European Social Survey jeb ESS) ir akadēmiski vadīts starptautisks socioloģiskais pētījums, kas notiek katru otro gadu kopš 2001. gada, ko organizē ESS Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs (ESS European Research Infrastructure Consortium, ESS ERIC) un ESS galvenā zinātniskā grupa (ESS Core Scientific Team, ESS CST).

Aptaujā tiek jautāts, kā cilvēkus ir skārusi koronavīrusa pandēmija, kādos veidos cilvēki sazinās ar citiem cilvēkiem, jautājumi par to, cik labi valdība veic savu darbu. Šie un citi svarīgi jautājumi tiek vienlaicīgi uzdoti vairāk nekā 20 Eiropas valstīs, lai iegūtu salīdzināmus datus par kopīgajām un atšķirīgajām norisēm dažādās Eiropas valstīs.

Aptaujas anketas aizpildīšana iespējama, ievadot Jūsu unikālo identifikācijas numuru (ID kodu), ko saņēmāt uzaicinājuma vēstulē pa pastu.

Lai sāktu dalību aptaujā:

spiediet šeit

Pirmie 1000 cilvēku, kuri aizpildīs anketu, saņems dāvanu karti 7,00 eiro vērtībā vienā no populārākajiem pārtikas un saimniecības preču veikalu tīkliem Latvijā. Aizpildot aptaujas anketu, varēsiet izlasīt informāciju, kā saņemt dāvanu karti.

О Европейском социальном исследовании

Европейское социальное исследование (European Social Survey или ESS) - это международное социологическое исследование, проводимое под руководством ученых каждые два года с 2001 года. ESS организуется Консорциумом европейской исследовательской инфраструктуры ESS (ESS ERIC) и Главной научной группой ESS (ESS CST).

В опросе спрашивается, как людей затронула пандемия коронавируса, как люди взаимодействуют с другими и насколько хорошо правительство выполняет свою работу. Эти и другие важные вопросы задают одновременно более чем в 20 государствах Европы, чтобы получить данные о сходствах и различиях между разными странами.

Опросную анкету можно заполнить, указав свой уникальный идентификационный номер (ID-код), который Вы получили в пригласительном письме по почте.

Чтобы начать участие в опросе:

нажмите здесь

Первые 1000 человек, заполнивших анкету, получат подарочную карту на 7,00 евро в одной из самых популярных сетей магазинов продуктов питания и товаров для дома в Латвии. Заполнив опросную анкету, вы можете прочитать информацию о том, как получить подарочную карту.